АГРОХИМИЯ, АГРОЕКОЛОГИЯ И СИСТЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на агрохимията, агроекологията и системите на земеделие, и лаборатория „Анализи на води, почвен разтвор, почви и растения”.
(2) Работи в областта на:

- проучване на потенциалните възможности на почвите за подържане на екологично равновесие в тях, без нарушаване на естествения им статус;
- изучаване на процесите в системата почви-води-растения при технологично и техногенно натоварване и оценка на риска за прилежащите територии и повърхностни и подземни води. Ремедиационни решения и технологии;
- изследване продуктивността на агроекосистемите за целите на моделирането и технологичното  проектиране;
- опазване качеството на повърхностните и подземните води от антропогенни въздействия;
- разработване на екохимични органични и неорганични индикатори за антропогенни и климатични въздействия в системата почви-води-растения-храни;
- агроекологична оценка – база данни, прогнози на риска от замърсяване, методи и технологии за опазване на почви, води и растителната продукция, образователна програма и др.;
- изследване на постъпването и усвояването на хранителни елементи в почвата и поведението им в системата почва-води-(тор)-растение;
- агрохимичен статус на почвите. Торопотребност и създаване на съвременни модели за агрохимическо обслужване;
- устойчиво земеделие: баланс на хранителните вещества при биологично и конвенционално земеделие;
- екологичен мониторинг, влияние на почвената киселинност (рН, Al), тежки метали и пестициди върху качеството и безопасността на растениевъдната продукция;
- разработване и изпитване на съвременни и иновативни методи за анализ на почви, води и растения;
- оползотворяване на отпадъчни продукти и биоресурси в земеделието. Използване и утилизация на органични отпадъци /утайки от ПСОВ/, органични торове, компости, биовъглен и др.;
- агроекологично и агрохимично обслужване, разработване на проекти и договори за нуждите на производителите и крайните ползватели на научна продукция;
- системи на земеделие за поддържане на почвеното плодородие: сеитбообращения; системи за обработка на почвата; интегрирана борба с плевелите; влияние на агротехнически мероприятия върху почвените параметри; агротехническа оценка на обработваемите площи;
- дефиниране на добри земеделски практики за намаляване емисиите на парникови газове и смекчаване ефекта на климатичните промени;
- разработване на технологични решения и технологии за производство на биологична продукция;
- разработване на интегрирана информационна система за състоянието и тенденциите на зърненото производство у нас, включваща екологоикономическа оценка и анализ на риска.