ДЕЙНОСТИ

CПИСЪК НА РАЗРАБОТВАНИТЕ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ИПАЗР „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ 

 

Наименование на проекта

№ на договор

Срок

Ръководител

Координатор/

Партньор

Възложител

 

ПРОЕКТИ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

 

1

ПОЗМ 222 „Геохимични и екологични характеристики на почви от градските зони“

ПОЗМ 222

2017-2020

Проф. д-р инж. Венера Цолова

 

ССА

2

ПОЗМ 239 „Екологосъобразни методи и средства за контрол на причинители на болести по икономически важни земеделски култури”

ПОЗМ 239

2018-2020

Доц. д-р Мария Стоянова

 

ССА

3

ПОЗМ 240 „Прогнозиране на почвено-ерозионни загуби и оценка пригодността на земеделски земи за ефективно стопанско и противоерозионно ползване”

ПОЗМ 240

2018-2020

Доц. д-р Дияна Некова

 

ССА

4

ПОЗМ 241 „Икономически важни неприятели в земеделските ценози – биономия, разпространение и стратегии за борба”

ПОЗМ 241

2018-2020

Проф. д-р Оля Караджова, Доц. д-р Женя Илиева

СУ „Кл. Охридски“- Биолог. ф-т

ИЗК–Марица

ССА

5

ПОЗАМ 1 „Физични и биологични показатели на почви с неблагоприятен механичен състав

ПОЗАМ 1

2019-2021

Доц. д-р Милена Керчева

 

ССА

6

ПОЗМ 2 „Системи за устойчиво управление на земеделието чрез органични и неорганични почвени подобрители”

ПОЗМ 2

2019-2022

Проф. дн Николай Динев, Проф. д-р Иванка Митова

 

ССА

7

ПОЗАМ 3 „Агроекологични подходи за оптимизиране на хранителния режим на земеделски култури”

ПОЗАМ 3

2020-2023

Доц. д-р Здравка Петкова, Доц. д-р Цецка Симеонова

 

ССА

8

ПОЗАМ 4 „Актуален радиационен статус на почви, води и растения от обекти, потенциално изложени на антропогенно замърсяване и оценка на въздействието върху околната среда и човека”

ПОЗАМ 4

2020-2022

Доц. д-р Иванка Йорданова, Доц. д-р Донка Станева

 

ССА

9

ПОЗАМ 5 „Изследване и разработване на енергоспестяващи, водоспестяващи и екологосъобразни техники и технологии за земеделието в условията на климатични промени”

ПОЗАМ 5

2020-2022

Доц. д-р Румен Тодоров, Доц. д-р Румяна Кирева

 

ССА

10

ПОЗАМ 6 „Усъвършенствани технологични подходи и технически средства за получаване на устойчива и здравословна земеделска продукция при съвременните метеорологични условия и мерки за опазване на околната среда”

ПОЗАМ 6

2020-2022

Доц. д-р Весела Петрова-Браничева

 

ССА

11

ПОЗАМ 7 „Съвременни подходи за опазване екологичното състояние на почвите, усъвършенствани оценки на агроекологичния потенциал на земеделските земи и принципи за устойчиво използване“

ПОЗАМ 7

2020-2023

Проф. д-р Тома Шишков

 

ССА

 

ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

 

12

„Органични молекулни маркери и замърсители в хидрофобни почви”

Договор ФНИ ДН 06/1 2016

2016-2021

Проф. дн Ирена Атанасова

 

ФНИ

13

„Идентификация, разпространение и функции на пирогенния въглерод в почвите от минно-енергийни райони в страната”

Договор ФНИ № ДН 14/9 от 19.12.2017

2017-2020

Проф. д-р инж. Венера Цолова

 

МОН

14

„Топлинни свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране

Договор ДН 16/11 от 20.12.2017

2018-2021

Доц. д-р Милена Керчева

Институт за гората

ФНИ

15

НПП  „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Договор № РП-2.4 39/05.03.2020

 

Проф. дн Ирена Атанасова

 

МОН

16

„Приложение на геоинформационни технологии при изследване на ерозия в планински територии - на примера на изследвания в Източни Родопи (България)”

Договор № КП-06-Н34/3 / 05.12.2019

 

Проф. д-р Светла Русева

Минно-геоложки университет (МГУ) “Св. Иван Рилски”

д-р Валентина

Николова

ФНИ

17

„Ефективност на противоерозионни агротехнологии за подобряване на качеството и хидрологичния режим на почвата и ограничаване на емисиите на парникови газове”

Договор КП-06-Н46/1 от 27.11.2020-2023

 

Доц. д-р Виктор Колчаков

 

ФНИ

18

„Използване на биовъглен за устойчиво земеделие”

Договор ФНИ КП 06- Н-27/6

17.12.2018

2018-2022

Доц. д-р Мая Бенкова

 

ФНИ

19

„Иновационен метод за оптимизирано торене на селскостопански култури”

Договор ФНИ КП 06- Н-36/15

17.12.2019

2019-2022

Доц. д-р Здравка Петкова

 

ФНИ

20

„Оптимизиране на състава и действието на растителни хидролизати за поддържане на почвеното плодородие в условията на устойчиво земеделие”

Договор ФНИ Н-11/24 2017-2022

06.12.2017

2019-2022

 

 

Проф. дн Николай Динев

 

ФНИ

21

Микробиомът на почвата като индикатор за биоразнообразие и еволюция на микробни съобщества при трайно замърсяване с тежки метали”

Договор ФНИ КП-06 Н36/1 2019-2022

06.12.2019

2019-2022

Проф. дн Николай Динев

Институт по микробиология

ФНИ

22

ННП-2019-2020 „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия„ - РП. 1.3. Качество на водите (повърхностни и подземни)”

Договор РП-1.4. 36/05.03.2020

2019-2020

Проф. дн Николай Динев

 

Институт по микробиология - координатор

МОН

23

„Подобряване на качеството на повърхностите, получени чрез адитивни технологии посредством реакционна електроискрова обработка”

Договор КП-06-Русия-8

2019-2021

Доц. д-р инж. Тодор Пеняшки

 

ФНИ

24

„Сравнение на качеството на почвата при оранжерийно отглеждане за устойчиво земеделие в Китай и България“

Договор КП-06-Китай/1 от 20.12.2018

2018-2020

Доц. д-р Галина Патаманска

 

ФНИ

25

„Изследване и създаване на нови износоустойчиви покрития с използване на композиционни и нано материали”

Договор № ДН 07/28/15.12.2016

2016-2020

Доц. д-р инж. Тодор Пеняшки

 

МОН

26

„Технологични особености и закономерности при създаване на нови композитни високоизносоустойчиви покрития върху титанови сплави чрез електроискрово напластяване“

Договор № КП-06-Х37/19 - 06.12.2019

2019-2022

Проф. д-р инж. Георги Костадинов

 

МОН

27

„Галообразуващи нематоди в моделни агроценози – биономия, разпространение и управление на неприятелите (акроним: GALLNEM)”

Договор КП-06 Н 36/12 от 17.12.2019

2019-2022

Доц. д-р Женя Илиева

СУ „Кл. Охридски“- Биолог. ф-т

ИЗК – Марица

ФНИ,

МОН

28

Development of non-transgenic strategies to control Potyvirus diseases

ДНТС Индия 01/2

2013-2021

 

Доц. д-р Антоний Стоев

 

ФНИ

29

FIRElinks „Пожарите на земята – Наука и Общество”

COST акция 18135

2018-2023

Проф. дн Ирена Атанасова

Chair of the action: Prof. Artemio Cerda, University of Valencia, Spain

Европейска Комисия Хоризонт 2020

30

„EuroXanth: Интегрирана наука за интегрирана борба с патогени от семейство Xanthomonadaceae в Европа”

COST акция 16107

2017-2021

Доц. д-р Мария Стоянова

Institut de Recherche pour le Developpement,

Chair of the Action: Dr Ralf Koebnik

Европейска Комисия Хоризонт 2020