МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на механизацията на земеделието и хидромелиоративните системи, и Лаборатория за опитни и моделни образци.
(2) Работи в областта на:

- технологии и съоръжения за подготовка и използването на възобновяеми източници на енергия;
- иновативни технологии за селскостопанското машиностроене;
- изследване въздействието на земеделската техника, агротехнически и хидромелиоративни мероприятия върху околната среда и качеството на земеделската продукция;
- конструиране, модернизиране и оптимизиране на използването на земеделски трактори и машинно-тракторни агрегати;
- изследване и разработване на технологии за сервизно обслужване на техниката в земеделието;
- моделиране, изследване и оптимизиране на процесите в земеделското производство и напоителните системи;
- устойчиво управление на напоителните и отводнителни системи, възстановяване, модернизация и автоматизация;
- иновативни водо- и енергоспестяващи техники и технологии за напояване на земеделските култури и усъвършенстване на съществуващи;
- поливни режими на земеделските култури в условията на климатични промени;
- технологии за отводняване и предпазване от наводнение на земеделски земи;
- методики и нормативни документи в областта на земеделската техника и хидромелиоративните системи;
- технологии, машини и съоръжения за механизация на технологичните процеси в земеделското производство.