ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на защитата на растенията и лаборатории „Фитопатология-микология”, „Вирусология”, „Бактериология”, „Ентомология” и „Нематология”.
(2) Работи в областта на:

- идентификация, диагностика, епидемиология и екология на вредни и полезни организми в земеделските ценози;
- разработване на биологично базирани и интегрирани системи за борба срещу вредителите; оптимизиране на употребата на продукти за растителна защита;
- анализ на риска от вредители по земеделските култури;
- изследване върху изменението на видовия състав на вредни и полезни организми (фитопатогени и полезни микроорганизми, ентомопатогени, вредни и полезни насекоми, акари и нематоди, гризачи, плевели и инвазивни видове) в земеделските екосистеми.

НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science