ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на защитата на растенията и лаборатории „Фитопатология-микология”, „Вирусология”, „Бактериология”, „Ентомология” и „Нематология”.
(2) Работи в областта на:

- идентификация, диагностика, епидемиология и екология на вредни и полезни организми в земеделските ценози;
- разработване на биологично базирани и интегрирани системи за борба срещу вредителите; оптимизиране на употребата на продукти за растителна защита;
- анализ на риска от вредители по земеделските култури;
- изследване върху изменението на видовия състав на вредни и полезни организми (фитопатогени и полезни микроорганизми, ентомопатогени, вредни и полезни насекоми, акари и нематоди, гризачи, плевели и инвазивни видове) в земеделските екосистеми.