КОНКУРСИ

О Б Я В А

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 09:00 до 17:00 часа. Телефони за контакти: 0885923950 (научен секретар на ИПАЗР), 0888196976 (ЦУ на ССА).

Обявата е публикувана в ДВ, бр.37/26.04.2024 година.


О Б Я В А

     ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ за нуждите на отдел „Генезис, диагностика и класификация на почвите“ в област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност почвознание, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9:00 до 17:00 часа. Телeфони за контакти: 0888196976, 0885923950.

     Обявата е публикуване в ДВ, бр. 81 /26.09 2023 година.


О Б Я В А

     ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9 до 17 часа.

     Обявата е публикувана в ДВ, бр. 67/04.08.2023 година.


О Б Я В А

     ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научната специалност Общо земеделие, за нуждите на научен отдел „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9:00 до 17:00 часа. Телeфони за контакти: 0888196976, 0885923950.

     Обявата е публикуване в ДВ, бр. 29/31.03.2023 година.


О Б Я В А

      ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР по професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност Почвознание, за нуждите на научен отдел „Физика, ерозия, почвена биота”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9:00 до 17:00 часа. Телeфони за контакти: 0888196976, 0885923950.

       Обявата е публикуване в ДВ, бр.15/14.02.2023 година.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурси за заемане на академични длъжности както следва: ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота”; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“; всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9 до 17 часа.

       Обявата е публикувана в ДВ, бр. 77/27.09.2022 година.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академични длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 6/21.01.2022 година.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурси за заемане на академични длъжности както следва: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Хидромелиоративно строителство, за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“; двата – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 24/23.03.2021 година.


            Във връзка с обявения конкурс за директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, програмите на кандидатите са достъпни за информация на уебсайта на Селскостопанска академия, както и на следните линкове (Дата на публикуване - 24.10.2020 г.):

О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, за нуждите на НО „Генезис, диагностика и класификация на почвите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 18/28.02.2020 година.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурси за заемане на академични длъжности както следва: ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея), за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота“; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“; двата – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 5/2020 година.