АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ

       На 15.07.2021 г., от 10,30 ч, на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) на Илиана Иванова Иванова.

       Научни ръководители: проф. дн инж. Петър Димитров Димитров и проф. д-р Илия Спасов Малинов.

       Тема на дисертацията: „Изследване влиянието на различни системи за обработка на почвата, при отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени, върху износа на почва, органично вещество и парникови газове”.

       Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84879708154?pwd=akV3dXdCeWxvRnl4T3F1Yjg2YndCdz09

Научно жури

Доц. д-р Дияна Петрова Некова - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Виктор Крумов Бозев

рецензия

Проф. дн инж. Никола Вичев Колев

становище

Проф. дн инж. Иван Ценов Маринов

становище

Проф. д-р инж. Илия Спасов Малинов

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 16.06.2021 г.

СП/ОА


           На 01.07.2021 г., от 10,00 ч., на платформата ZOOMще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, на Мариела Атанасова Стойкова.

            Научен ръководител – проф. д-р Методи Теохаров Костадинов.

            Тема на дисертацията: „Характеристика на почви с геохимично и техногенно натоварване, формирани върху старокватернерни седименти”.

            Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/82904325284?pwd=dXJlUFhlRSs5dElFMFg4aHZxdXo1Zz09

 

Научно жури

Проф. дн Людмила Димитрова Малинова

рецензия

Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

рецензия

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова -  председател на журито

становище

Проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски

становище

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 10.06.2020 г.

СП/ОА


          На 22.06.2021 г., от 11,00 ч., на платформата ZOOMще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Миладин Иванов Назарков.

          Научни ръководители: доц. д-р Дафина Тодорова Николова и доц. д-р Ганка Станчева Баева.

          Тема на дисертацията: „Продуктивност на зърнено-фуражно сеитбообращение при използване на органични продукти и интегрирана растителна защита”.

          Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/81914660191?pwd=dm5OTm9GbTFsRWduZ0paQlFSY2hjdz09

Научно жури

Проф. д-р Иван Димитров Спасов - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

становище

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова

становище

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 01.06.2021 г.

СП/ОА


          На14.06.2021 г., от 10,00 ч., на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научната степен Доктор на науките по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание.

            Кандидат - проф. д-р инж.  Мартин Димитров Банов.

            Тема на дисертацията: „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България”.

            Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84931924611?pwd=UXNpRGpaMGx1Z2lib1hIbXVFcDBZUT09

Научно жури

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова

рецензия

Проф. дн Росица Цветкова Петрова

рецензия

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

становище

Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

становище

Проф. д-р Христина Георгиева Янчева

становище

Доц. д-р Антония Колева Стоянова

становище

 Автореферат                           Аbstract  

Материалите за процедурата са публикувани на 21.05.2021 г.

СП/ОA


            На 01.10.2020 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „АУЛА”, Шосе Банкя №3, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство, геодезия, научна специалност Хидромелиоративно строителство, на Виктория Георгиева Кънчева.

       Научни ръководители – доц. д-р Нели Илиева Гаджалска и проф. дн Николай Славов Динев.

       Тема на дисертацията: „Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почвите и земеделските култури”.

Научно жури

Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев

рецензия

Доц.  д-р  инж. Соня Анастасова Чехларова – Симеонова

рецензия

Проф. дн Николай Славов Динев председател на журито

становище

Проф. д-р инж. Красимир Велков Петров

становище

Доц. д-р инж. Росица Асенова Петрова

становище

                                                                          Автореферат

                                          Материалите за процедурата са публикувани на 02.08.2020 г.

 С.П./НПКНДМС


Материалите за процедурата са публикувани на 21.07.2020 г.

 

Гл. ас. д-р Гергана Славова Кунчева.

Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), обявен в ДВ бр.05/17.01.2020 година за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.

Заключително заседание на Научното жури - 17.08.2020 година, от 11,00 часа, в зала “Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Иван Ценов Маринов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Мартин Димитров Банов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

Становище бг.

Становище англ.

Доц. д-р Милена Стоянова Керчева - председател

Становище бг.

Становище англ.

                                                  Резюмета на материалите за рецензиране

                                                                             Приноси


        На 13.02.2020 г., от 11,00 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, на Димка Стефанова Иванова.

       Научен ръководител – доц. д-р Здравка Благова Петкова.

       Тема на дисертацият: „Агрономическа оценка на нови органични торове и биоактиватори с оглед на приложението им в земеделието“.

Научно жури

Проф. д-р Иванка Георгиева Митова- председател на журито

рецензия

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

рецензия

Проф. д-р Иван Дянков Пачев

становище

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

становище

Доц. д-р Здравка Благова Петкова

становище

                                                                                   Автореферат

                                               Материалите за процедурата са публикувани на 21.01.2020 г.

 С.П./НПКНДМС


       На 28.11.2019 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Мирослав Пламенов Иванов.

       Научни ръководители: проф. д-р Иван Димитров Спасов и доц. д-р Христина Борисова Георгиева от ОСПЗ – Пазарджик.

       Тема на дисертацията: „Проучване на комплекс от агротехнически решения за зърнени култури при поливни условия”.

Научно жури

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

рецензия

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова председател на журито

становище

Доц. д-р Васил Николов Базитов

становище

Проф. д-р Иван Димитров Спасов

становище

                                                                         Автореферат

                                            Материалите за процедурата са публикувани на 06.11.2019 г.

С.П./НПКНДМС