АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ

       На 12.07.2024 г., от 12,00 ч., в зала „Проф. И. Гърбучев”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научната степен Доктор на науките по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството.

           Кандидат - проф. д-р инж. Снежан Иванов Божков.

            Тема на дисертацията: Механизирано отглеждане и бране на маслодайна роза“.

Научно жури

Акад. проф. дтн инж. Христо Иванов Белоев

рецензия

Проф. дн инж. Митко Иванов Николов

рецензия

Проф. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов

рецензия

Проф.  д-р инж. Георги Димитров Костадинов - председател на журито

становище

Проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов

становище

Проф. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков

становище

Проф.  д-р инж. Борис Георгиев Борисов

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Материалите за процедурата са публикувани на 14.06.2024 г.

 СП/ОА 


Материалите за процедурата са публикувани на 19.12.2023 година.

 

     Гл. ас. д-р Люба Георгиева Ненова

     Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, обявен в ДВ бр. 67/04.08.2023 година за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“.

     Заключително заседание на Научното жури - 17.01.2024 година, от 11,00 часа, в зала „Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

рецензия

Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова

рецензия

Проф. дн инж. Мартин Димитров Банов

становище

Проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева - Конишева

становище

Проф. д-р Мария Грозева Соколовска

становище

Доц. д-р Пламен Иванов Иванов – председател на журито

становище

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

становище

                                                                  Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

СП/ОА


     На 15.12.2023 г. (петък), от 11,00 часа, в зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров” ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, на Пламен Връбчев Томов. Тема на дисертацията: „Педохимични и биологични характеристики на урбанизирани почви”. Научни ръководители: проф. д-р Венера Цолова Цолова и доц. д-р Галина Пенчева Петкова.      

Научно жури

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова

- председател на журито

рецензия

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

рецензия

Проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева - Коншиева

становище

Доц. д-р Рада Тодорова Попова - Атанасова

становище

Доц. д-р Пламен Иванов Иванов

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

                                          Материалите за процедурата са публикувани на 16.11.2023 г.

 СП/ОА


       На 23.11.2023 година, от 11:00 часа, в зала „Проф. И. Гърбуев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, на Благой Еленов. Тема на дисертацията: „Изследване на опръскващи органи на вентилаторна пръскачка за малки фермерски стопанства”. Научен ръководител: проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов.

Научно жури

Проф. д-р инж. Снежан Иванов Божков - председател на журито

рецензия

Доц. д-р инж. Атанас Здравков Атанасов

рецензия

Проф. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов

становище

Доц. д-р инж. Тодор Гергов Пеняшки

становище

Доц. д-р инж. Манол Ангелов Даллев

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Материалите за процедурата са публикувани на 25.10.2023 г.

 СП/ОА


                                     Материалите за процедурата са публикувани на 14.06.2023 година.

 

     Доц. д-р Милена Стоянова Керчева

     Конкурс за ПРОФЕСОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, обявен в № РД 05-59/20.04.2023 година за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота”.

     Заключително заседание на Научното жури - 06.07.2023 година, от 11,00 часа, в зала “Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. дн Илия Димитров Христов

рецензия

Проф. дн Никола Вичев Колев

рецензия

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

рецензия

Проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева – Конишева

становище

Проф. дн инж. Мартин Димитров Банов

становище

Проф. д-р Светла Симеонова Русева – председател на журито

становище

Проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

СП/ОА


Материалите за процедурата са публикувани на 06.03.2023 година.

 

     Гл. ас. д-р Емил Иванов Димитров

     Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, обявен в ДВ бр.77/27.09.2022 година за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота”.

     Заключително заседание на Научното жури - 28.03.2023 година, от 11,00 часа, в зала “Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

рецензия

Проф. дн Никола Вичев Колев

рецензия

Проф. дн Божидар Крумов Георгиев

становище

Проф. д-р Екатерина Георгиева Филчева – Конишева

становище

Проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

становище

Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова - председател на журито

становище

Доц. д-р Рада Тодорова Попова – Атанасова

становище

Резюмета на материалите за рецензиране

Приноси

СП/ОА


     На 30.05.2022 г., от 13,30 ч., на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, на Ивелина Неделчева Радованова.

     Тема на дисертацията: „Съвременни подходи за потенциална оценка (бонитировка и категоризация) на земеделските земи в България”.

     Научен ръководител: проф. дн Божидар Крумов Георгиев.

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/85323209858?pwd=T29HTDF4bkRSQ0dSYlc1bTlIWkU1Zz09

Научно жури

Проф. дн инж. Мартин Димитров Банов

рецензия

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

рецензия

Проф. д-р Венета Кръстева - председател на журито

становище

Проф. дн Людмила Димитрова Малинова

становище

Доц. д-р Рада Тодорова Попова - Атанасова

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Материалите за процедурата са публикувани на 09.05.2022 г.

 СП/ОА 


     На 30.05.2022 г., от 10,00 ч., на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, на Павел Кристиянов Миленов.

     Тема на дисертацията: Оценка на състоянието на земното покритие в земеделските територии чрез сателитни изображения".

     Научен ръководител: проф. дн Мартин Димитров Банов.

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/86059768067?pwd=aVUyejNsbzV2TExoM2xpcnl4YVUydz09

Научно жури

Проф. дн Божидар Крумов Георгиев

рецензия

Проф. дн Никола Вичев Колев

рецензия

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова - председател на журито

становище

Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

становище

Проф. д-р Георги Николаев Желев

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Материалите за процедурата са публикувани на 09.05.2022 г.

СП/ОА 


     На 10.03.2022 г., от 10,30 ч., на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, докторска програма по научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, на Елена Тодорова Димитрова.

     Тема на дисертацията: „Изследване на ротационни разпръсквачи за щангови пръскачки”.

     Научни ръководители: проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов и доц. д-р инж. Иван Енчев Мортев.

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/82748533280?pwd=QjJuMHVhOU1BQnQ0OGtiWTVnRW9TZz09

Научно жури

Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов

рецензия

Проф. д-р инж. Стоян Савов Ишпеков

рецензия

Доц. д-р инж. Тодор Гергов Пеняшки- председател на журито

становище

Доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов

становище

Доц. д-р инж. Атанас Здравков Атанасов

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Материалите за процедурата са публикувани на 10.02.2022 г.

СП/ОА


     На 01.12.2021 г., от 13,30 ч., на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, на Ана Симова Чрънкина – Кацарова.

     Тема на дисертацията: „Оценка на различни мелиоранти и влиянието им върху почвата за получаване на качествена и безопасна продукция”.

     Научни ръководители: проф. д-р Светла Маринова Гарванска и проф. дн Николай Славов Динев.

     Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/87987567333?pwd=YjRHTEJTZHVHN3AvZ3RZa2c0a2Q0Zz09

Научно жури

Проф. дн Мартин Димитров Банов

рецензия

Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова

рецензия

Проф. д-р Светла Маринова-Гарванска - председател на журито

становище

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

становище

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 12.11.2021 г.

СП/ОА 


     На 18.11.2021 г.  от 11,00 ч, на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Ваня Иванова Лозанова.

     Тема на дисертацията: „Изследване върху плевелната растителност и интегрирана борба с нея в зърнено-житни сеитбообращения”.

     Научен ръководител: проф. д-р Иван Димитров Спасов.     

     Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/87981411887?pwd=SVhlTXcvN1hlYUFSMlFKK3Nvais2dz09

Научно жури

 Проф. д-р Иванка Георгиева Митова -  председател на журито

рецензия

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. дн Николай Славов Динев

становище

 Проф. д-р Мая Динчева Димитрова

становище

 Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

становище

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Материалите за процедурата са публикувани на 19.10.2021 г.

СП/ОА


       На 15.07.2021 г., от 10,30 ч, на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) на Илиана Иванова Иванова.

       Научни ръководители: проф. дн инж. Петър Димитров Димитров и проф. д-р Илия Спасов Малинов.

       Тема на дисертацията: „Изследване влиянието на различни системи за обработка на почвата, при отглеждане на зърнено-житни култури на наклонени терени, върху износа на почва, органично вещество и парникови газове”.

       Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84879708154?pwd=akV3dXdCeWxvRnl4T3F1Yjg2YndCdz09

Научно жури

Доц. д-р Дияна Петрова Некова - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Виктор Крумов Бозев

рецензия

Проф. дн инж. Никола Вичев Колев

становище

Проф. дн инж. Иван Ценов Маринов

становище

Проф. д-р инж. Илия Спасов Малинов

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 16.06.2021 г.

СП/ОА


           На 01.07.2021 г., от 10,00 ч., на платформата ZOOMще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, на Мариела Атанасова Стойкова.

            Научен ръководител: проф. д-р Методи Теохаров Костадинов.

            Тема на дисертацията: „Характеристика на почви с геохимично и техногенно натоварване, формирани върху старокватернерни седименти”.

            Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/82904325284?pwd=dXJlUFhlRSs5dElFMFg4aHZxdXo1Zz09

 

Научно жури

Проф. дн Людмила Димитрова Малинова

рецензия

Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

рецензия

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова -  председател на журито

становище

Проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски

становище

Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 10.06.2020 г.

СП/ОА


          На 22.06.2021 г., от 11,00 ч., на платформата ZOOMще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Миладин Иванов Назарков.

          Научни ръководители: доц. д-р Дафина Тодорова Николова и доц. д-р Ганка Станчева Баева.

          Тема на дисертацията: „Продуктивност на зърнено-фуражно сеитбообращение при използване на органични продукти и интегрирана растителна защита”.

          Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/81914660191?pwd=dm5OTm9GbTFsRWduZ0paQlFSY2hjdz09

Научно жури

Проф. д-р Иван Димитров Спасов - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

становище

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова

становище

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 01.06.2021 г.

СП/ОА


          На14.06.2021 г., от 10,00 ч., на платформата ZOOM, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научната степен Доктор на науките по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание.

            Кандидат - проф. д-р инж.  Мартин Димитров Банов.

            Тема на дисертацията: „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България”.

            Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/84931924611?pwd=UXNpRGpaMGx1Z2lib1hIbXVFcDBZUT09

Научно жури

Проф. дн Ирена Димитрова Атанасова - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - Пенкова

рецензия

Проф. дн Росица Цветкова Петрова

рецензия

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

становище

Проф. д-р Маргарита Пенчева Мондешка - Недялкова

становище

Проф. д-р Христина Георгиева Янчева

становище

Доц. д-р Антония Колева Стоянова

становище

 Автореферат                           Аbstract  

Материалите за процедурата са публикувани на 21.05.2021 г.

СП/ОA


            На 01.10.2020 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „АУЛА”, Шосе Банкя №3, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство, геодезия, научна специалност Хидромелиоративно строителство, на Виктория Георгиева Кънчева.

       Научни ръководители: доц. д-р Нели Илиева Гаджалска и проф. дн Николай Славов Динев.

       Тема на дисертацията: „Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почвите и земеделските култури”.

Научно жури

Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев

рецензия

Доц.  д-р  инж. Соня Анастасова Чехларова – Симеонова

рецензия

Проф. дн Николай Славов Динев председател на журито

становище

Проф. д-р инж. Красимир Велков Петров

становище

Доц. д-р инж. Росица Асенова Петрова

становище

                                                                          Автореферат

                                          Материалите за процедурата са публикувани на 02.08.2020 г.

 С.П./НПКНДМС


Материалите за процедурата са публикувани на 21.07.2020 г.

 

Гл. ас. д-р Гергана Славова Кунчева.

Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), обявен в ДВ бр.05/17.01.2020 година за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.

Заключително заседание на Научното жури - 17.08.2020 година, от 11,00 часа, в зала “Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Иван Ценов Маринов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Мартин Димитров Банов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

Становище бг.

Становище англ.

Доц. д-р Милена Стоянова Керчева - председател

Становище бг.

Становище англ.

                                                  Резюмета на материалите за рецензиране

                                                                             Приноси

С.П./НПКНДМС 


        На 13.02.2020 г., от 11,00 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, на Димка Стефанова Иванова.

       Научен ръководител: доц. д-р Здравка Благова Петкова.

       Тема на дисертацият: „Агрономическа оценка на нови органични торове и биоактиватори с оглед на приложението им в земеделието“.

Научно жури

Проф. д-р Иванка Георгиева Митова- председател на журито

рецензия

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

рецензия

Проф. д-р Иван Дянков Пачев

становище

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

становище

Доц. д-р Здравка Благова Петкова

становище

                                                                                   Автореферат

                                               Материалите за процедурата са публикувани на 21.01.2020 г.

 С.П./НПКНДМС


       На 28.11.2019 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Мирослав Пламенов Иванов.

       Научни ръководители: проф. д-р Иван Димитров Спасов и доц. д-р Христина Борисова Георгиева от ОСПЗ – Пазарджик.

       Тема на дисертацията: „Проучване на комплекс от агротехнически решения за зърнени култури при поливни условия”.

Научно жури

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

рецензия

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова председател на журито

становище

Доц. д-р Васил Николов Базитов

становище

Проф. д-р Иван Димитров Спасов

становище

                                                                         Автореферат

                                            Материалите за процедурата са публикувани на 06.11.2019 г.

С.П./НПКНДМС