АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ

            На 01.10.2020 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „АУЛА”, Шосе Банкя №3, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство, геодезия, научна специалност Хидромелиоративно строителство, на Виктория Георгиева Кънчева.

       Научни ръководители – доц. д-р Нели Илиева Гаджалска и проф. дн Николай Славов Динев.

       Тема на дисертацията: „Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почвите и земеделските култури”.

Научно жури

Проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев

рецензия

Доц.  д-р  инж. Соня Анастасова Чехларова – Симеонова

рецензия

Проф. дн Николай Славов Динев председател на журито

становище

Проф. д-р инж. Красимир Велков Петров

становище

Доц. д-р инж. Росица Асенова Петрова

становище

                                                                          Автореферат

                                          Материалите за процедурата са публикувани на 02.08.2020 г.

 С.П./НПКНДМС


Материалите за процедурата са публикувани на 21.07.2020 г.

 

Гл. ас. д-р Гергана Славова Кунчева.

Конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея), обявен в ДВ бр.05/17.01.2020 година за нуждите на ИПАЗР ”Н. Пушкаров”.

Заключително заседание на Научното жури - 17.08.2020 година, от 11,00 часа, в зала “Проф. И. Гърбучев”.

Научно жури

Проф. д-р Светла Симеонова Русева

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

Рецензия бг.

Рецензия англ.

Проф. дн Иван Ценов Маринов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Мартин Димитров Банов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

Становище бг.

Становище англ.

Проф. д-р Светла Стоянова Костадинова

Становище бг.

Становище англ.

Доц. д-р Милена Стоянова Керчева - председател

Становище бг.

Становище англ.

                                                  Резюмета на материалите за рецензиране

                                                                             Приноси


        На 13.02.2020 г., от 11,00 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, на Димка Стефанова Иванова.

       Научен ръководител – доц. д-р Здравка Благова Петкова.

       Тема на дисертацият: „Агрономическа оценка на нови органични торове и биоактиватори с оглед на приложението им в земеделието“.

Научно жури

Проф. д-р Иванка Георгиева Митова- председател на журито

рецензия

Доц. д-р Маргарита Тодорова Николова

рецензия

Проф. д-р Иван Дянков Пачев

становище

Проф. д-р Иван Георгиев Манолов

становище

Доц. д-р Здравка Благова Петкова

становище

                                                                                   Автореферат

                                               Материалите за процедурата са публикувани на 21.01.2020 г.

 С.П./НПКНДМС


       На 28.11.2019 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Мирослав Пламенов Иванов.

       Научни ръководители: проф. д-р Иван Димитров Спасов и доц. д-р Христина Борисова Георгиева от ОСПЗ – Пазарджик.

       Тема на дисертацията: „Проучване на комплекс от агротехнически решения за зърнени култури при поливни условия”.

Научно жури

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

рецензия

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова председател на журито

становище

Доц. д-р Васил Николов Базитов

становище

Проф. д-р Иван Димитров Спасов

становище

                                                                         Автореферат

                                            Материалите за процедурата са публикувани на 06.11.2019 г.

С.П./НПКНДМС