ОБЯВИ

 

МЕСТА ЗА ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ПО АКРЕДИТИРАНИТЕ НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

Професионално направление  5.1. Машинно инженерство

           По научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството – редовна докторантура.

Професионално направление  5.7. Архитектура, строителство и геодезия

            По научната специалност Хидромелиоративно строителство – 1 редовна докторантура.

Професионално направление  6.1. Растениевъдство

            По научна специалност Почвознание - 4 редовни докторантури  и 1 задочна.

            По научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) - 1 редовна докторантура.

            По научна специалност Агрохимия - 1 редовна докторантура.

            По научна специалност Общо земеделие - 1 редовна докторантура.

Професионално направление  6.2. Защита на растенията

            По научна специалност Растителна защита (фитопатология, вирусология, нематология и ентомология) – 4 редовни докторантури.

 

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник”. Кандидатите подават в ССА заявление за участие в конкурса, автобиография и заверено копие на диплома за висше образование (с приложението) – степен „магистър”. Конкурсният изпит по специалността е на 05.12.2024 година, а по чужд език (английски, немски, френски, руски и др.) – 12.12.2024 година. Такса за кандидатстване – 30 лв. Телефон за допълнителна информация:  0879293904 – доц. д-р Мая Бенкова, Научен секретар на ИПАЗР.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия – София търси да назначи магистър агроном – еколог за позицията главен експерт в научен отдел „Физика, ерозия, почвена биота”. Кандидатите да са с опит в областта на микробиологични и биохимични анализи на почвени, растителни и водни проби; извеждане на лабораторни, съдови и полски опити. Допълнителни изисквания: владеене на английски и руски език, компютърни умения за статистическа обработка на данни. Срок - 1 месец от публикуване на обявата на сайта на института. Документите се подават в деловодството на института, ул. Шосе Банкя №7. Телeфони за контакти: 02/90 59 616; 0879 537 353.

       Обявата е публикувана на 21.09.2022 година.


О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение

„Узаконяване на три броя съществуващи тръбни сондажни кладенци в площите

на Опитно поле „Цалапица”, с. Цалапица, общ. Родопи, област Пловдив”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община „Родопи”, кметство Цалапица или в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица” № 122, гр. Пловдив, пощенски код 4000.

       Обявата е публикувана през м. декември 2019 година.