ФИЗИКА, ЕРОЗИЯ, ПОЧВЕНА БИОТА

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на почвознанието и ерозията на почвата и лаборатории „Физични свойства на почвата” и „Микробиология на почвата”;
(2) Работи в областта на:

- физични и биологични индикатори за функциите на почвата по отношение на почвеното плодородие, регулиране на кръговрата на водата, филтриране на водата и среда за местообитание на почвените организми. Оценка на риска от ерозия, намаляване на почвеното биоразнообразие, уплътняване на почвата, засушаване и преовлажняване;
- въздействие на климатичните промени и начина на земеползване върху почвената биота, почвената структура и ерозионните процеси в различни пространствени мащаби;
- биоразнообразие на почвата и приложение на биоинокуланти за подобряване на почвеното плодородие;
- влияние на водната ерозия и противоерозионните системи за обработка на почвата върху загубата на почвено органично вещество, емисиите на парникови газове и биологичната активност на почвата;
- водни и топлинни свойства на почвата. Измерване и оценка на компоненти на водния и топлинния баланс на системата почва - растение – атмосфера. Разработване на бази данни за симулационни модели;
- калибриране, валидиране и използване на симулационни модели за оценка на факторите и риска от почвена ерозия, засушаване и преовлажняване при различни почвено-климатични и агротехнологични условия и изготвяне на тематични карти;
- физични и биологични методи и противоерозионни практики за подобряване на състоянието и функциите на почвата. Екологична и икономическа оценка;
- оценка и едромащабно картографиране на земите по класове пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване по административни единици и водосбори;
- определяне на агротехническата и почвозащитна ефективност на различни системи за обработка на почвата и прилагане на почвозащитните методи, осъществявани самостоятелно и съвместно при отглеждане на различни  култури на наклонени терени;
- усъвършенстване и поддържане на географската база данни за прогнозиране на ерозията и оптимизиране на водния режим на почвата и почвозащитните практики.