ФИЗИКА, ЕРОЗИЯ, ПОЧВЕНА БИОТА

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на почвознанието и ерозията на почвата и лаборатории „Физични свойства на почвата” и „Микробиология на почвата”;
(2) Работи в областта на:

- физични и биологични индикатори за функциите на почвата по отношение на почвеното плодородие, регулиране на кръговрата на водата, филтриране на водата и среда за местообитание на почвените организми. Оценка на риска от ерозия, намаляване на почвеното биоразнообразие, уплътняване на почвата, засушаване и преовлажняване;
- въздействие на климатичните промени и начина на земеползване върху почвената биота, почвената структура и ерозионните процеси в различни пространствени мащаби;
- биоразнообразие на почвата и приложение на биоинокуланти за подобряване на почвеното плодородие;
- влияние на водната ерозия и противоерозионните системи за обработка на почвата върху загубата на почвено органично вещество, емисиите на парникови газове и биологичната активност на почвата;
- водни и топлинни свойства на почвата. Измерване и оценка на компоненти на водния и топлинния баланс на системата почва - растение – атмосфера. Разработване на бази данни за симулационни модели;
- калибриране, валидиране и използване на симулационни модели за оценка на факторите и риска от почвена ерозия, засушаване и преовлажняване при различни почвено-климатични и агротехнологични условия и изготвяне на тематични карти;
- физични и биологични методи и противоерозионни практики за подобряване на състоянието и функциите на почвата. Екологична и икономическа оценка;
- оценка и едромащабно картографиране на земите по класове пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване по административни единици и водосбори;
- определяне на агротехническата и почвозащитна ефективност на различни системи за обработка на почвата и прилагане на почвозащитните методи, осъществявани самостоятелно и съвместно при отглеждане на различни  култури на наклонени терени;
- усъвършенстване и поддържане на географската база данни за прогнозиране на ерозията и оптимизиране на водния режим на почвата и почвозащитните практики.

НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science