ГЕНЕЗИС, ДИАГНОСТИКА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на почвознанието и лаборатории „Почвено органично вещество”, „Физико-химична лаборатория” и „Бази и банки данни и географски информационни системи”
(2) Работи в областта на:
- генезис, диагностика и класификация на почвите по утвърдени класификационни системи.
- изследване на почвообразувателните процеси и процесите на химична трансформация и преразпределение на почвените компоненти при естествени и антропогенни почви;
- изучаване на химичния състав и свойства на почвите и техните изменения под въздействието на природни и антропогенни фактори;
- създаване на бази данни за естествени, рекултивирани и деградирани почви; ГИС картографиране с препоръки за земеделската практика;
- поддържа почвения и картографски архив;
- оценка на химичната деградация на почвите (вкисляване, засоляване, замърсяване); проучване и оценка на радиационния статус на почвата;
- оценка на съдържанието и състава на почвеното органично вещество;
- изследване на геохимичното разпространение, биодостъпност и токсичност на основни биогенни и педолитогенни елементи в почвите и прилежащите екосистеми; изследване на миграцията на радионуклидите в системата почва растения и определяне коефициенти на трансфер;
- технологии за рекултивация, мониторинг и препоръки за стопанисване на естествени, рекултивирани и антропогенно повлияни почви;
- оценка на различни видове отпадни продукти, утайки и други за целите на рекултивацията и разработване на технологии за оползотворяването им;
- агроекологична и бонитетна оценка на почвите, категоризация на селскостопанските земи; създаване на нови бонитетни методики. Оценка пригодността на земите за отглеждане на селскостопански култури и районирането им;
- проучване и оценка на радиологични показатели на води – подземни, повърхностни, питейни.