ГЕНЕЗИС, ДИАГНОСТИКА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на почвознанието и лаборатории „Почвено органично вещество”, „Физико-химична лаборатория” и „Бази и банки данни и географски информационни системи”
(2) Работи в областта на:
- генезис, диагностика и класификация на почвите по утвърдени класификационни системи.
- изследване на почвообразувателните процеси и процесите на химична трансформация и преразпределение на почвените компоненти при естествени и антропогенни почви;
- изучаване на химичния състав и свойства на почвите и техните изменения под въздействието на природни и антропогенни фактори;
- създаване на бази данни за естествени, рекултивирани и деградирани почви; ГИС картографиране с препоръки за земеделската практика;
- поддържа почвения и картографски архив;
- оценка на химичната деградация на почвите (вкисляване, засоляване, замърсяване); проучване и оценка на радиационния статус на почвата;
- оценка на съдържанието и състава на почвеното органично вещество;
- изследване на геохимичното разпространение, биодостъпност и токсичност на основни биогенни и педолитогенни елементи в почвите и прилежащите екосистеми; изследване на миграцията на радионуклидите в системата почва растения и определяне коефициенти на трансфер;
- технологии за рекултивация, мониторинг и препоръки за стопанисване на естествени, рекултивирани и антропогенно повлияни почви;
- оценка на различни видове отпадни продукти, утайки и други за целите на рекултивацията и разработване на технологии за оползотворяването им;
- агроекологична и бонитетна оценка на почвите, категоризация на селскостопанските земи; създаване на нови бонитетни методики. Оценка пригодността на земите за отглеждане на селскостопански култури и районирането им;
- проучване и оценка на радиологични показатели на води – подземни, повърхностни, питейни.

НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science